Garena PC ไม่มี ICON เกม FC Online

เผยแพร่เมื่อ : 2018-11-20 16:36:52

แชร์บทความ

กรณีที่ไม่เห็น Icon เกม FC Online บน Garena PC

สามารถแก้ไขได้ตามขั้นตอนนี้

1. ไปที่ รูปฟันเฟือง บน Garena PC 

2. ตรวจสอบภูมิภาคของท่านว่าเป็นประเทศไทยหรือไม่ (พื้นที่ > ไทย)

3. หลังจากนั้น Icon เกม FC Online จะปรากฏขึ้น