[PB] เข้าเกมส์ไม่ได้

Published on : 2017-10-12 17:46:49

เบื้องต้นลองตรวจสอบตัวเครื่องที่ใช้งานดังนี้

1.ตัวเครื่องตั้งค่าวันที่และเวลาเป็นปัจจุบันหรือไม่

2.สัญญาณเน็ตที่ใช้งานมีความเสถียรหรือไม่ ให้ลองทำการรีสัญญาณเน็ตที่ใช้งานและปิดการแลร์การใช้งานกับอุปกรณ์อื่นๆ

 

 

 

3.ตัวเครื่องได้ปิด Firewall และ Antivirus ไว้หรือไม่ ลองปิดโปรแกรมดังกล่าวก่อนเข้าเกม

ขั้นตอนที่ 1 

ขั้นตอนที่ 2 

ขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 4

 

4.ลองตรวจสอบโปรแกรมช่วยเล่นและโปรแกรมแปลกปลอมที่ไม่ได้เกี่ยวข้อกับตัวเกม และปิดโปรแกรมดังกล่าวให้หมด