[FO3] ต้องการแจ้งแบน ผู้เล่นทำผิดกฎของตัวเกม Fifa 3 ทำอย่างไร ?

Published on : 2017-10-12 17:48:35

 

A : ลูกค้าสามารถแจ้งเรื่องได้ที่ http://support.garena.in.th/game/FIFA_Online_3 ทำการ login แล้วเลือกหัวข้อ สอบถามปัญหา เลือกเรื่องที่ต้องการแจ้ง  พร้อมภาพหลักฐาน เจ้าหน้าที่ จะตรวจสอบและ ตอบกลับ ภายใน 24 ชั่วโมง