[FO3] UP Date Patch ไม่ผ่าน

Published on : 2017-10-12 17:48:24

A : สามารถแก้ไขเบื้องต้นได้ด้วยการ เข้าไป ที่ http://fo3.garena.in.th/download/client/ ทำการ โหลดไฟล์ MANUAL PATCH อันล่าสุดมาลง แทน Auto Patch จาก Garena plus