[LS] Code error 207 (พื้นที่ติดตั้งไม่เพียงพอ)

Published on : 2017-10-12 17:47:50

เกิดจากพื้นที่ในการจัดเก็บไฟล์เกมไม่เพียงพอต่อความต้องการของตัวเกม
แนะนำให้ลบไฟล์ที่ไม่จำเป็นออกเพื่อเพิ่มพื้นที่ของไดร์ฟที่ต้องการติดตั้ง
หรือย้ายไปติดตั้งไดร์ฟอื่นแทน