[LS] เข้าเกมส์ไม่ได้

Published on : 2017-10-12 17:47:31

เบื้องต้นลองตรวจสอบตัวเครื่องที่ใช้งานดังนี้

1. ตัวเครื่องตั้งค่าวันที่และเวลาเป็นปัจจุบันหรือไม่

2. สัญญาณเน็ตที่ใช้งานมีความเสถียรหรือไม่ ให้ลองทำการรีสัญญาณเน็ตที่ใช้งานและปิดการแลร์การใช้งานกับอุปกรณ์อื่นๆ

 

3. ตัวเครื่องได้ปิด Firewall และ Antivirus ไว้หรือไม่ ลองปิดโปรแกรมดังกล่าวก่อนเข้าเกม

 

4. ลองตรวจสอบโปรแกรมช่วยเล่นและโปรแกรมแปลกปลอมที่ไม่ได้เกี่ยวข้อกับตัวเกม และปิดโปรแกรมดังกล่าวให้หมด